مراقبت های سرطانی

  مراقبت های سرطانی بيماران مبتلا به سرطان به مراقبت هاي جامع پرستاري نياز دارند. آگاهي از درک رفتارهاي مراقبتي پرستاران توسط بيماران به تسهيل برنامه ريزي مراقبت پرستاري بر اساس اولويت هاي رفتارهاي مراقبتي شناسايي شده توسط بيماران کمک مي کند. هدف از اين مطالعه تعيين رفتارهاي مراقبتي پرستاران از ديدگاه بيماران مبتلا به […]

read more »
تماس با کلینیک آروین