هیپرپاراتیروئیدی

هیپرپاراتیروئیدی هیپرپاراتیروئیدی اولیه عبارتست از ترشح نامناسب هورمون پاراتیروئید از غدد پاراتیروئید در حالی که سطح سرمی کلسیم طبیعی افزایش یافته است . برای درمان سرطان خوشبختانه مرکز درمان سرطان آروین توانسته با استفاده از روش های جدید ،موفق عمل کند .جهت تماس و برقرای ارتباط با مرکز فوق تخصصی و آنکولوژی آروین می توانید […]

read more »
تماس با کلینیک آروین