بیماران اورولوژی

بیماران اورولوژی التهاب و انسداد باعث اتساع کپسول ارگان ها و در نتیجه درد می گردد .بدخیمی ها به خاطر رشد تدریجی اغلب دردناک نبوده و درد یک یافته تاخیری در جریان بدخیمی هاست. درد کلیه در ناحیه زاویه دنده ای – مهره ای احساس شده و می تواند به جلوی شکم ، لابیا و […]

read more »
تماس با کلینیک آروین