سرطان کیسه صفرا

سرطان کیسه صفرا سرطان کیسه صفرا یاهمان بدخیمی کیسه صفرا است .بیماری سنگ کیسه صفرا ( 80 درصد بیماران، با  وجود این ، فقط در 0.3 تا 3 درصد کسانی که به سنگ دچارند ایجاد می شود ، کیسه صفرا سفالی که به علت کلسیفیکاسیون دیواره به این نام خوانده می شود تا 60 درصد […]

read more »
تماس با کلینیک آروین